תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר www.findmy center.co.il
(FMC) או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (“האתר”), על ידך – משתמש הקצה (“משתמש הקצה”) או ספקי הפעילויות (“בית עסק” או “בתי העסק”, לפי העניין), הפעילות והפנייה לאירוע ו/או פעילות, הרשמה לאתר, הוספת אירוע (“פעילות”) ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי Find My Center (“FMC”) מכתובת יהודה 1 ירושלים.

הסכם זה הוא בינך לבין FMC. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן (“תנאי השימוש”), עליך להימנע מכל שימוש באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר, FMC ו/או כל חברה הקשורה לFMC .
רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את FMC כלפי מבצעי הפעולות באתר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

א. השימוש באתר

1. כללי
1.1 האתר מופעל על ידי FMC ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק, בין השאר, פרסום אירועים ופעילויות וחיבור בין מפרסם האירוע והמנחים לבין מזמין האירוע או המתעניין.
 1.2FMC  מציעה לפרסום באתר, בין השאר, אירועים, פעילויות, ריטריטים, סדנאות וקורסים, וכן הצעות לפעילויות פנאי המוצעות על ידי צדדים שלישיים ללא תשלום או בתשלום שיעשה ישירות מול מציע הפעילות (ולא באמצעות האתר) .
1.3 למען הסר ספק, קבוצת FMC אינה מוכרת ו/או מספקת את הפעילויות ו/או את השירותים המוצגים באתר. הפעילויות ו/או השירותים, מוצעים על ידי בתי העסק השונים ו/או הצדדים השלישיים כאמור בלבד ולא על ידי FMC
 1.4 FMC מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת פעילויות ו/או שירותים ומשמשת רק כצינור להעברת מידע. אין לראותFMC  כמי שמוכרת ו/או מספקת את הפעילויות והשירותים או כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.
1.5 זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ו/או בית העסק ולא ניתנת להעברה לכל צד ג.
1.6 תנאי השימוש הם ההסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידי משתמשי הקצה ובית העסק. על ידי שימוש באתר, אתה – משתמש הקצה ו/או בית העסק, לפי העניין, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.
1.7 משתמש הקצה ו/או בית העסק הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו. משתמש הקצה מתחייב לשמור את סיסמת השימוש באתר בסודיות ולא לגלותה לצד שלישי.
1.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא FMC רשאית למנוע ממך להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש ומבלי חובה לנמק את החלטה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רשאית FMC למנוע ממך את השימוש באתר, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש; ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בFMC  ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשי הקצה ובתי העסק; ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; ו/או אם הפעילות או השירות המוצעים אינם מקובלים על FMC כפעילות או שירות שיוצעו באמצעות האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי של FMC.
1.9 ל FMC תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. FMC רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים, הכל לפי שיקול דעתה וללא צורך לתת הודעה כלשהי מראש.
1.10 כל אדם, לרבות תאגיד, רשאי להשתמש באתר, לרבות פרסום אירועים, שליחת הודעות לבעלי האירוע והמארח וביצוע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: הנך בעל כשרות משפטית לביצוע פעולות מחייבות באתר, הנך בגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב – עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר, הנך בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט והנך בעל כרטיס אשראי בתוקף.
1.11 משתמש הקצה ו/או בית העסק מכיר בכך שהשימוש באינטרנט עשוי להיות כרוך בהפרעות שאינן בשליטת FMC, וכי FMC לא תהא אחראית לכל שיבוש ברצף השירות ו/או לכל שיבוש ו/או איבוד המידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות ב-FMC וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות ב FMC.ייתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את  FMC בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.

2. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
2.1FMC  רשאית בכל עת לשנות את תנאי השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.
2.2 במידה וFMC  תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש, FMC תודיע לך על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת ופתחת חשבון אצל FMC ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר ו/או על ידי שינוי תנאי השימוש.
2.3 כל שינוי בתנאי השימוש יחול באופן מידי על כל משמשי האתר (בתי עסק ומשתמשי הקצה) החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי אשר לדעת FMC הינו שינוי מהותי שאז יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינוים אלו לא יחולו על פניות שהתבצעו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים. כל שימוש באתר על ידי משתמש קצה ו/או בית העסק אחרי ביצוע השינויים האמורים תחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה ו/או בית העסק.
2.4 אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.
3. ציוד
משתמש הקצה ו/או בית העסק יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש (“הציוד”), ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. קבוצת FMC לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה ו/או בית העסק כתוצאה משימוש באתר.
4.כללי התנהגות למשתמש הקצה ו/או בית העסק
4.1 האתר הינו קניינה הפרטי של FMC. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.
 FMC 4.2דורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה ו/או בית העסק באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד. בנוסף, הפעילות של משתמשי הקצה ו/או בית עסק באתר חייבת להיות לצורך ובקשר עם פרסום, שיווק, והתעניינות באירועים ובפעילויות המפורסמות בו.
4.3 משתמש הקצה ו/או בית העסק לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר לפעילויות או שירותים כלשהם שאינם חוקיים ו/או שאינו תואם את מטרות האתר, זאת ללא הסכמתה המפורשת של FMC בכתב ומראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
4.4 למעט פרסום ושיווק פעילויות ושירותים, כמפורט בתנאי השימוש, משתמש הקצה ו/או בית העסק לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחריים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים. בנוסף, אין לעשות שימוש באתר לצורך שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עשויים להתחרות ב-FMC. האמור בסעיף 4 זה יחול לטובתה של FMC ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי שלFMC .
4.5 כל התנהגות מצד משתמש קצה ו/או בית עסק אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של FMC מגבילה ו/או מונעת ו/או מפריעה למשתמש קצה ו/או בית עסק כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה. 5. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
5.1 כל דבר באתר, לרבות לקט הנתונים, תכנות, יישומים וממשקים, הוא רכושה הקנייני הבלעדי של FMC או שנעשה בו שימוש בהתאם להרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מ-FMC לפי שיקול דעתה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה ו/או בית העסק עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
5.2 האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה ו/או בית העסק אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מ- FMC  או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש הקצה ו/או בית העסק מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מ-FMC (download) של החומר המוגן מהאתר.
5.3 משתמש הקצה ו/או בית העסק לא יעלה לאתר (upload), יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה ו/או בית העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות בקשר עם כל חומר שהועלה על ידו כאמור וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל אזור פומבי באתר או דרכו, משתמש הקצה ו/או בית העסק מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לFMC  זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לערוך, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה ו/או בית העסק מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה ו/או בית העסק מעניק ל FMC את הזכות לערוך, לשכפל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 5 זה יחול לטובתה של  FMCוכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של FMC. למרות האמור לעיל, בית עסק רשאי לכלול בפרסומיו באתר הגבלה מפורשת כלפי משתמשי הקצה בדבר זכויות צדדים שלישיים לגבי סימני ושמות מסחר השייכים לו.
5.4 “FindMyCenter” וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה “Find My Center”,  בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של Find My Center International Ltd.  ו/או חברות קשורות מקבוצת FMC, מהווה חלק מקניינם וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמם. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.
6. אחריות ושיפוי
6.1 משתמש הקצה ו/או בית העסק ו/או מפנה משתמשים מסכים בזאת מפורשות כי השימוש באתר ו/או בלינק ייחודי הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. חברת FMC, מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, בתי העסק, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר ו/או בכל לינק ייחודי יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו כן, הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר ו/או בתכנית מפני משתמשים וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או כרטיסים שיסופקו באמצעות האתר.
6.2 הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס “AS IS” ועל בסיס  “AS AVAILABLE” וFMC  מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.
6.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברת FMC לא תהיה אחראית כלפי בית עסק ו/או משתמש קצה ו/או כלפי מפנה משתמשים ו/או כלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר, ו/או רכישת כרטיסים ו/או השתתפות בפעילות ו/או השתתפות בתכנית מפני משתמשים. בין היתר (ומבלי לגרוע מכלליות האמור):
 FMC 6.3.1אינה, מוכרת ו/או מספקת את הפעילות ו/או השירות אשר בית העסק מציע באתר, ואשר יש בדעת משתמש הקצה לרכוש באתר ולפיכך FMC  אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לפעילויות, טיבן, איכותן, כדאיות העסקה, התאמתן לצרכי משתמש הקצה ו/או לתיאור הפעילות ו/או השירות באתר. משתמש הקצה מסכים בזאת במפורשות שהשתתפות בפעילות ו/או בשירות המוצעים באתר הינם באחריותו וסיכונו הבלעדי.
6.3.2 הפעילויות והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד FMC לגבי אופיים של הפעילויות ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, שמות יוצרי הפעילות /ספקים/בתי העסק וכיו”ב. למען הסר הספק, אם וככל שהאתר, קבוצת FMC ו/או מי מטעמם ו/או כל משתמש אחר באתר נתן חוות דעת בקשר עם פעילות ו/או שירות אין בכל כדי להטיל אחריות על קבוצת FMC לגבי אופיים של הפעילויות ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, סיכון הכרוך בהם, שמות יוצרי הפעילות /ספקים/בתי העסק וכיו”ב.
 6.3.3חברת FMC לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה על ידי משתמש הקצה לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש הקצה מלרכוש כרטיסים או לעדכן את הרכישה.
FMC 6.3.4 לא תישא באחריות לכל מעשה או מחדל בהפרת תנאי השימוש.
 6.4משתמש הקצה ובית העסק הינם האחראים הבלעדיים לכל התקשרות בינם לבין בתי עסק ומשתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את FMC  מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל פעילות ו/או שירות של בית עסק, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק לקיים את תנאי הכרטיס, וכן לגבי כל התקשרות, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.
 6.5בית העסק יהיה אחראי לקבוע את מחיר הכרטיס ולבחון את הכדאיות הכלכלית וההשלכות המיסוייות של הפעילות ו/או השרות אותו הוא מציע. חברת  FMC אינה אחראית לכל היבט פיננסי הקשור לבית העסק. בית העסק משחרר את חברתFMC  מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל פעילות ו/או שירות של בית עסק, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק לקיים את תנאי הכרטיס, וכן לגבי כל התקשרות, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.
6.6 מפני המשתמשים משחררים את חברתFMC  מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים להשתתפותם בתכנית מפני המשתמשים.
 6.7בית העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה, בקשר עם מימוש הכרטיס ו/או אי מימושו עקב מעשה או מחדל של בית העסק ו/או בקשר עם הפעילויות / השירותים נשוא הכרטיס. משתמש הקצה ו/או בית העסק, לפי העניין, מוותר ומשחרר את חברת Funzing מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.
6.8 משתמש הקצה ו/או בית העסק ו/או מפנה המשתמשים, לפי העניין, מסכים להגן על, לשפות ולפצות את חברת FMC מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין, הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות על ידך או על ידי משתמש קצה ו/או בית עסק אחר הפועל באמצעות מחשבך או סיסמתך.
7. הגבלת אחריות
7.1 בשום מקרה, חברת FMC לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.
7.2  בקרה, פיקוח ומעקב
ל FMC -תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בחדרי הצ’ט ובפורומים, אם וככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו מעת לעת, על ידי FMC, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעילFMC, תהא זכאית (אך לא מחויבת) להסיר כל חומר, אשר FMC סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי שימוש אלו או מכל סיבה אחרת לרבות כמפורט בסעיף 21 לעיל.
9. פרטיות וסודיות
9.1 משתמש הקצה ו/או בית העסק מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצ’ט, תמונת הפרופיל, שם המשתמש והפעילות באתר ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר (“קהילות”) הם פומביים ואינן תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה ו/או בית העסק וכן לצפות בתמונת הפרופיל, שם המשתמש והפעילות שביצע באתר מבלי ידיעתו. חברת FMC אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן חברת FMC מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה ו/או בית העסק בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה ו/או בית העסק מפרסם ו/או שנוצר על ידי השימוש באתר, בין אם בחדרי הצ’ט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה ו/או בית העסק מקנה לחברת FMC את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.
9.2 כל פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק (שם, תמונת הפרופיל, דואר אלקטרוני וכדומה) שמסר משתמש הקצה ו/או בית העסק במסגרת רישומו לאתר ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של משתמשי הקצה ו/או בתי העסק, יישמרו במאגרי המידע של חברת FMC.
9.3 חברת FMC תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלהם באתר, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך:
9.3.1 העברת המידע לבית העסק לצורך הפעילות ו/או השירות נשוא הבעת עניין ברישום והתעניינות באירועים. מובהר בזאת כי בית העסק אינו רשאי לעשות כל שימוש אחר במידע שיועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של משתמש הקצה אשר הביע התעניינות;
9.3.2 שיפור ותחזוקת השירותים, המידע והתכנים המוצעים באתר;
9.3.3 לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר;
 9.3.4מתן הודעות בקשר עם האתר והשימוש בו;
 9.3.5ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לצדדים שלישיים, ובלבד שהמידע כאמור יהיה אנונימי.

9.4 חברת FMC לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק, כפי שנמסרו לה על ידם, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות, חברה בשליטה משותפת עם FMC וכו’). אין באמור כדי למנוע מ חברת FMC  להעביר מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים לצדדים שלישיים.
9.5 למרות האמור לעיל, קבוצת Funzing תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק לצד שלישי במקרים הבאים:
9.5.1 כאשר התקבלה הסכמת משתמש הקצה ו/או בית העסק;
9.5.2 משתמש הקצה ו/או בית העסק ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של FMC, לפגוע בחברת FMC ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; משתמש הקצה ו/או בית העסק עשה שימוש בשירותי FMC  באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של FMC עשוי להיות מעשה בלתי חוקי; אם התקבל בידי קבוצת FMC צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי משתמש הקצה ו/או בית העסק לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים;
9.5.3 במקרה שבו FMC תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי משתמשי הקצה ובתי העסק את הוראות תנאי השימוש.

9.6 פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לפיכך אין באפשרותה של חברת  FMC להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי חברת FMC ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש הקצה ו/או לבית העסק כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת FMC.
 9.7בקרות מקרים שאינם בשליטתה של FMC ו/או הנובעים מכח עליון, חברת FMC  לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
9.8 חברת FMC תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש הקצה ו/או לבית העסק שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממשתמש הקצה ו/או בית העסק את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
10. ביטול הסכם זה
FMC  רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה ו/או בית העסק. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה, לרבות תניות סעיפים 2, 4, 5, 6, 7 ו- 9.
11 תוכן צדדים שלישיים
11.1 כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ו/או בית העסק (“תוכן צד שלישי”), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי חברת FMC, ולחברת FMC לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
11.2 חברת FMC לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, חברת FMC לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה ו/או בית העסק להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
11.3 האתר עשוי להכיל קישורים לאתר אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה ו/או בית העסק בלבד, ואינם מעידים על מתן חסות של חברת FMC לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. חברת FMC אינה אחראית לכל מצג ו/או תוכן, של אתרים אלו וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרים אלו. משתמש הקצה ו/או בית העסק מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה ו/או בית העסק מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוגע לכך רובצים עליו. חברת FMC לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד או אובדן שייגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.
11.4 לינקים לאתר אפשר ויועלו לאתרי צדדי ג’, בין היתר במסגרת תכנית מפני המשתמשים. האתרים אליהם מועלים ליניקים לאתר, בין היתר על ידי מפני המשתמשים, אינם בניהולה בשליטתה של FMC, ו-FMC אינה בודקת את התוכן ו/או את הפעילות של אתרים חיצוניים אלו ואינה אחראית להם.
12. משלוח הודעות על ידי FMC ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה ו/או בית העסק
12.1 על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, FMC חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעדכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת ל-FMC עת פתיחת החשבון באתר. הנך מאשר בזאת ל חברת FMC ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור, במידה ומסרת את מספר הטלפון שלך הנך מאשר לחברת FMC ו/או למי מטעמה (לרבות בית העסק) לשלוח לך הודעות עדכון דחופות כגון במקרה של ביטול או שינוי מועד ומיקום פעילות אליה נרשמת (אך אין באמור כדי ליצור מחויבות כלשהי על חברת FMC  או על בית העסק למסירת הודעות כאמור). באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני או הודעות באמצעות הטלפון כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של FMC בכתובת הדואר האלקטרוני Maya@FindMyCenter.co.il  ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
12.2 בית העסק מאשר ש חברת FMC רשאית לשלוח לו הודעות דואר אלקטרוני ככל הנדרש לשם פעילות תקינה של חשבונו באתר. בית עסק אשר ביקש להפסיק את קבלת הדואר האלקטרוני מחברת FMC יראוהו כמי שמסכים להסרת וביטול החשבון שלו ב-FMC שכן קבלת דואר אלקטרוני על ידי בית העסק מהווה תנאי לפעילות בית העסק באתר.
 12.3 כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שחברת FMC  ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.
13. הפעילויות/השירותים המופיעים באתר
חברת FMC אינה מוכרת ו/או מספקת את הפעילויות ו/או השירותים המוצגים באתר. FMC מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת ומכירת פעילותיהם ושירותיהם. בדף המכירה של כל פעילות ופעילות מופיעים התנאים למכירת הפעילות כפי שנמסרו על ידי בתי העסק. תמונות הפעילויות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין הפעילות/השירות הנמכר. פרטי הפעילויות, תיאורם וכל מידע על הפעילויות לרבות מחיר הפעילויות נמסרים על-ידי בתי העסק ובאחריותם. חברת FMC אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על בית העסק. חברת FMC  אינה אחראית על תיאור הפעילויות כפי שנמסרו על ידי בית העסק.
19  תשלום
19.1המחירים המוצגים באתר הנם מחירים שפורסמו ע”י בעל העסק ומפרסם האירוע. ל FMC אין כל קשר למחיר ואין אחריות למחיר המפורסם באתר. בין הוא הוא כולל מע”ה ובין אם לא. האחריות למחיר המפורסם באתר הינה על בית העסק / בעל האירוע / המארח (המפרסם) ו FMC איננה אחראית על המחירים שפורסמו. המפרסם מתחייב כי ברגע פרסום האירוע ב FMC עליו לעבור על הפרטים שפורסמו ולוודא שאכן פורסמו כפי שהתכוון. אם לא, עליו ליצור קשר במיידי עם FMC בכתובת Maya@FindMyCenter.co.il או לחלופין להיכנס ולעדכן את הפרטים הנכונים. בכל מקרה חברת FMC לא תהה אחראית לנזקים ולתלונות עקב מחיר שגוי ו/או מחיר לא ברור שפורסם.

20 FMC תהא רשאית בעתיד, לשיקול דעתה הבלעדי, לגבות תשלום מבית העסק עבור פרסום פעילות ו/או שירות באתר, לרבות תשלום חד פעמי, מתמשך או לפי היקף הפעילות ו/או השירות, כפי שיקבע מעת לעת על ידיFMC .
ד. שונות
21. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
22. כל זכות, סעד ו/או תרופה של חברת FMC על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של חברת FMC.  
23. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי FMC לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של חברת FMC לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
24. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
25. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.